Falköping

 

Årsmötet 2018

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om huruvida mötet utlysts enligt stadgarna
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Dagordningens godkännande
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med den ekonomiska redogörelsen för 2017
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott
 11. Revisionsberättelse för 2017
 12. Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2017
 13. Motioner och förslag från styrelsen Antaga nya stadgar för AS, Falköping
 14. Fastställande av årsavgift för 2019
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Val av styrelse för 2018
 17. ordförande
 18. vice ordförande
 19. övriga styrelseledamöter
 20. Val av en revisor samt en ersättare för 2018
 21. Val av valberedning
 22. Val av ombud till Aktiva Seniorers nästa förbundsstämma
 23. För kännedom framläggs verksamhetsplan och budget för 2018;
 24. Övriga frågor ,  samt
 25. Mötet avslutas